Contact US


Email address: admin@iba2021.net


Registration contact:

Zhengliang Gong, Tel: +86-13459267682, Email: zlgong@xmu.edu.cn

Xiaoxuan Chen, Tel: +86-13950091740, Email: cxx0205@126.com

 

Sponsor contact:

Jianming Zheng, Tel: +86-18597598198, Email: zhjm@xmu.edu.cn

Weili Wang, Tel: +86-13400667617, Email: wlwang@xmu.edu.cn

 

Payment contact: 

Yaya Shi, Tel: +86-13959272222, Email: IBA2021@sino-trip.com

 

Accommodation contact: 

Yi Li, Tel: +86-15080316543, Email: hotelbooking@sino-trip.com

 

Catering contact: 

Yi Li, Tel: +86-15080316543, Email: hotelbooking@sino-trip.com

 

General coordinator: 

Jun Gao, Tel: +86-13950094580,Email: gaojun@xmu.edu.cn